fbpx

Менаџмент и претприемништво – студиска програма 2022/2023

 Целта на оваа студиска програма е да овозможи создавање на специјализиран кадар кој ќе ги познава и имплементира современите принципи на управување со компаниите, процесите, човечките ресурси и останатите компоненти на деловните системи и ќе биде во состојба да одговори на барањата на раководните и управувачки позиции на различни нивоа во компаниите. Со најновите промени, програмата по Менаџмент и претприемништво настојува да одговори на нараснатата социо-економска потреба од подигнување на претприемничкиот, иновативниот и проактивниот дух кај младите луѓе, кои со поголема храброст би се впуштиле во деловни потфати, процес кој го отсликува целокупниот деловен амбиент во Европа и светот во денешно време.

Компетенциите со кои треба да располага студентот кој дипломирал на департманот Менаџмент и претприемништво се сумирани во следново:

 • Да поседува знаење и разбирање од специфични области на функционирањето на претпријатијата, како што се: производниот менаџмент; деловната етика, планирањето, управувањето со човечките ресурси, управувањето со финансиските средства; управувањето со малите претпријатија и стратегиските аспекти и многу други, во контекст на домашниот и меѓународниот менаџмент.
 • Ја применува методологијата и методите за подготовка и изработката на стратегиските, бизнис и тековните планови во претпријатието;
 • Умее да ги идентификува потенцијалните можност за бизнис и да ја процени нивната исплатливост;
 • Знае да го одреди местото на луѓето во организационата структура, да ја разбере и да ја стимулира мотивацијата во работата, а се со цел да прерасне во вистински лидер на поединците и групите во организацијата;
 • Способен е да ги идентификува информационите потреби и да управува со информациите и знаењето во организациите, со цел унапредување на ефикасноста и ефективноста во работењето и создавање на конкурентски предности;
 • Да дизајнира соодветна организациска структура и да ги идентификува потребите за обука и развој на вработените, со предлози на решенија за конретни организациски проблеми.
 • Умее да ги анализира и оценува влијанијата на различните економски, социјални, правни и глобални фактори врз водењето на бизнисот.
 • Способен е да ги презентира своите идеи, работни постапки и резултатите од својата работа;
 • Ги владее говорничките вештини со цел да биде вешт и пријатен говорник и соговорник;
 • Поседува знаења неопходни за анализа на исплатливоста на проектите, планирање и раководење со проекти, како и управување со проектни тимови;
 • Способност за дискусија на широк опсег теми од областа на менаџментот, како и за анализа конкретни студии на случај од бизнис – практиката.
КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
ПРВА ГОДИНА
ECN 210Основи на економијатапрв (з)607,5
MST 110Математика за економистипрв (з)427,5
ACC 110Основи на сметководство прв (з)427,5
Изборен наставен предметпрв (з)6(4)0(2)7,5
MST 120Статистика за бизнис и економијавтор (л)427,5
MGT 130Организациско однесувањевтор (л)427,5
INT 110Трговско правовтор (л)427,5
Изборен наставен предметвтор (л)6(4)0(2)7,5
ВТОРА ГОДИНА
КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
MGT 210Основи на менаџменттрет (з)607,5
MKT 210Основи на маркетингтрет (з)427,5
MGT 240Менаџмент на човечки ресурситрет (з)427,5
MGT 270Теорија на организацијатрет (з)607,5
MGT 230Менаџмент на мал бизнисчетврти (л)607,5
ACC 220Управувачко сметководство 1четврти (л)427,5
MGT 250Проект менаџментчетврти (л)427,5
Изборен наставен предмет четврти (л)6(4)0(2)7,5
ТРЕТА ГОДИНА
КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
MGT 310Стратегиски менаџментпетти (з)607,5
MGT 320Менаџмент информациони системипетти (з)607,5
MGT 390Финансиски менаџментпетти (з)607,5
Изборен наставен предметпетти (з)6(4)0(2)7,5
MGT 330Бизнис планирање и претприемништвошести (л)427,5
MGT 380Менаџмент на ризикшести (л)427,5
MGT 340Менаџмент на перформансишести (л)427,5
Изборен наставен предмет шести (л)6(4)0(2)7,5
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Назив на наставниот предметСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
КодПВ
MGT 420Оперативен менаџментседми (з)607,5
MGT 470Меѓународен менаџментседми (з)427,5
MGT 450Операциони истражувања и машинско учење за менаџмент седми (з)607,5
Изборен наставен предметседми (з)6(4)0(2)7,5
MGT 440 Менаџмент на промениосми (л)427,5
MGT 430 Бизнис комуникацииосми (л)427,5
MGT 410 Менаџмент во осигурувањеосми (л)427,5
Изборен наставен предметосми (л)6(4)0(2)7,5
DIPL5000Дипломска работа*осми (л)3**
КодНазив на предметотСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
INT 120Деловен англиски јазикПрв427,5
MGT 120Бизнис етикаПрв607,5
EBU 110Основи на е-бизнисВтор427,5
ECN 120Вовед во економија на животната срединаВтор607,5
MGT 260Менаџерско одлучување и решавање на проблеми Четврти427,5
ECN 260Економија на трудотЧетврти427,5
ECN 270Бихевиористичка економија (Економија и психологија)Четврти607,5
ECN 250Управување со системитеЧетврти427,5
EBU 220Дигитален маркетингЧетврти427,5
EBU 240Дигитални иновацииЧетврти427,5
FIN 220Пари и банкарствоЧетврти607,5
FIN 210Финансиски пазари и институцииЧетврти607,5
INT 210Меѓународна економија Четврти607,5
MKT 240Интегрирани маркетинг-комуникацииЧетврти427,5
MKT 230Управување со маркетинг каналиЧетврти427,5
MST 210Економска статистикаЧетврти427,5
MST 220Основи на бизнис аналитикаЧетврти427,5
ECN 310Економија на инвестицииПетти607,5
ECN 330Економетрија Петти427,5
EBU 310Бази на податоци за бизнисПетти427,5
EBU 320Бизнис логистикаПетти427,5
FIN 310Меѓународни финансииПетти607,5
INT 310Европски економски интеграцииПетти607,5
INT 340Надворешна трговијаПетти607,5
MKT 310Маркетинг-менаџментПетти427,5
MKT 320Управување со иновации и производПетти427,5
MKT 330Маркетинг-истражувањеПетти427,5
ACC 310Корпоративно финансиско известувањеПетти427,5
ECN 391Економија на иновацииШести607,5
EBU 330Дизајн и развој на вебШести427,5
EBU 340Менаџмент на бизнис процеси Шести427,5
EBU 350Програмирање на бизнис апликацииШести427,5
FIN 320Хартии од вредност и портфолио менаџментШести607,5
FIN 340Менаџмент на финансиски институцииШести607,5
INT 320Внатрешен пазар на ЕУШести607,5
INT 340Маркетинг на услугиШести427,5
MKT 350Политика на цениШести427,5
ACC 330Ревизија Шести427,5
ACC 320Управувачко сметководство 2Шести427,5
MST 310Анализа на временски серииШести427,5
ECN 420Економија на јавниот секторСедми607,5
ECN 460Индустриска политикаСедми607,5
EBU 410ЕРП системиСедми427,5
EBU 430Системска анализа и дизајн на информациски системиСедми427,5
FIN 410Банкарски менаџментСедми607,5
FIN 430Европски финансиски системСедми607,5
INT 410Меѓународен транспорт и логистикаСедми607,5
MKT 410Меѓународен маркетингСедми427,5
ACC 440Државно сметководство и сметководство на непрофитни организацииСедми427,5
MST 420Квантитативни методи во финансииСедми427,5
MGT 480Кризен менаџментОсми427,5
ECN 410Државна регулација на бизнисотОсми427,5
ECN 450Применета економетрија Осми427,5
EBU 420Менаџмент на односи со потрошувачиОсми427,5
EBU 450Е-бизнис дистрибутивни каналиОсми427,5
FIN 420Алтернативни инвестицииОсми427,5
FIN 450Избрани теми од финансииОсми427,5
MKT 420Креативност и маркетинг на содржинаОсми427,5
MKT 440Маркетинг преку социјални медиумиОсми427,5
ACC 420Анализа на финансиски извештаиОсми427,5
ACC 430Интерна ревизијаОсми427,5
MST 430Финансиска и актуарска математикаОсми427,5
INT 420Меѓународно трговско правоОсми427,5
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.