fbpx

Маркетинг – студиска програма 2022/2023

Цел на студиската програма по МАРКЕТИНГ е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени
знаења од областа на маркетингот и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За
остварување на овие цели, студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се
и на нивната практична примена.
Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентот да ги демонстрира
следниве знаења, способности и вештини:

 Знаење и разбирање:
  • Демонстрира знаење во врска со маркетинг-инструментите во производните и услужните компании во
насока на остварување на позитивни резултати во работењето .
  • Покажува знаење кое е неопходно за идентификување на различните аспекти и фактори кои влијаат врз
однесувањето на потрошувачите и врз процесот на донесување одлука при купување.
  • Демонстира знаење за процесот на маркетинг-планирање, формулирање и имплементирање на маркетинг-
стратегиите и маркетинг-одлучувањето.
  • Демонстрира знаење за стратегиите за иновација и воведување нов производ на пазарот, за стратегиите
на дистрибуција и за маркетинг-каналите, за стратегиите и тактиките во формулирањето на политиката
на цени и за маркетинг-комуникациските стратегии применувајќи пристап на интегрирани маркетинг-
комуникации.
  • Демонстрира знаење за комуникацијата со интерната и екстерната јавност и за комуницирањето преку
директна комуникациска порака со фокус на маркетинг-комуникациските активности преку е-маил.
  • Демонстрира знаење за одделните фази од процесот на маркетинг-истражување и методите кои што се
користат во маркетинг-истражувањето.
  • Демонстрира знаење за одделните методи и алатки за анализа на податоците кои може да се обезбедат
преку социјалните медиуми.
  • Демонстрира знаење за концептот и примената на меѓународниот маркетинг.
  • Демонстрира знаење за основните концепти и за целиот еко-систем на социјалните медиуми и нивниот
импакт врз маркетинг-стратегиите на компаниите.
  • Демонстрира знаење за процесот на создавање содржина за различни медиуми и за развивање маркетинг-
стратегии на содржина.

 Примена на знаењето и разбирањето:
  • Ги применува теоретските познавања со помош на кои успешно ги идентификува и ги комбинира одделните
инструменти на маркетингот на производ, односно услуга.
  • Ги применува теоретските познавања со помош на кои успешно ги идентификува и ги разбира факторите
кои влијаат врз однесувањето на потрошувачите и врз процесот на донесување одлука при купување.
  •Самостојно донесува одлуки за инструментите на маркетинг-комуникациите, за медиумите за комуникација,
како и одлуки во врска со пораката и структурата на истата.
  • Самостојно ги анализира маркетинг-стратегиите на компаниите и донесува најдобри маркетинг-одлуки во
процесот на маркетинг-планирање.
  • Самостојно донесува одлуки во врска со изборот и комуникацијата со целните групи јавност, селектирањето
на купувачите, креирањето директна маркетинг-комуникациска порака и е-маил маркетинг-кампања врз
основа на ситематизирани податоци за купувачите.
  • Самостојно развива маркетинг-истражувачки проект и ги истражува и анализира одделните маркетинг-
инструменти и однесувањето на потрошувачите, предлагајќи соодветни решенија.
  • Самостојно ги применува одделните методи и алатки за анализа на податоците кои може да се обезбедат
преку социјалните медиуми.
  • Ги имплементира соодветните политики на производот.
  • Способен е да направи анализа на алтернативните канали на дистрибуција и да направи избор на каналите
кои ќе се користат во функција на остварување на целите на дистрибуција. Самостојно развива стратегија
и тактика во врска со цените како инструмент на маркетингот.
  • Самостојно развива стратегија за маркетинг преку социјални медиуми, имајќи ја предвид дигиталната
маркетинг-стратегија.
  • Самостојно развива креира содржини за различни медиуми и применува маркетинг на содржина со фокус
на социјалните медиуми.
Способност за проценка:
  • Покажува способност за набљудување на маркетинг-процесите и идентификување на релевантните
информации, неопходни за управување со овие процеси.
  • Покажува способност за набљудување на однесувањето на потрошувачите и факторите кои што влијаат
врз него.
  • Покажува способност за набљудување на маркетинг-процесите кои се специфични кај услугите и за
идентификување на релевантните информации, неопходни за управување со овие процеси.
  • Покажува способност за анализа на маркетинг-комуникациските активности, за креирање маркетинг-
комуникациска порака и за испраќање на пораката прилагодена на одделните инструменти и медиуми.
  • Покажува способност за анализа на одделните маркетинг-стратегии и за интерпретација на резултатите
од применетите маркетинг-стратегии.
  • Покажува способност за развивање на план за комуникација со целните групи јавност, за користење на
податоци за купувачите заради селектирање на купувачите, креирање директна-комуникациска порака и
примена на е-маил маркетинг-кампања
  • Покажува способност за идентификување и прибирање релевантни примарни и секундарни податоци,
неопходни за истражување на маркетинг-појавите и процесите.
  • Демонстрира способност за идентификување на релевантни податоци и методи и алатки за анализа на
податоците кои може да се обезбедат преку социјалните медиуми.
  • Демонстрира способност за имплементирање на стратегиите за позиционирање во одделните фази од
животниот циклус на производот.
  • Покажува способност за анализа и примена на глобалните маркетинг-стратегии.Демонстрира способност за анализа и проценка на стратегиите и тактиките во врска со цените како
инструмент на маркетингот.
  • Демонстрира способност за анализа и имплентација на маркетинг-активностите преку социјални медиуми
и за креирање соодветна маркетинг-содржина наменета за офлајн и онлајн медиумите за комуникација.
 Комуникациски вештини:
  • Поседува способности за професионална дискусија во насока на аргументирање на предностите
и слабостите на одделните маркетинг-стратегии и интерпретирање на очекуваните резултати од
предложената маркетинг-стратегија.
  • Покажува способност за успешна презентација на добиените резултати од спроведените истражувачки
проекти.
  • Поседува способности за презентирање и интерпретирање на резултатите од анализата на податоците од
социјалните медиуми пред носителите на маркетинг-одлуки.
  • Демонстрира способност за презентирање на одлуките во врска со стратегиите и тактиките на цени,
производ и дистрибуција како инструменти на маркетинг-миксот.
  • Поседува способности за презентирање на одлуките во врска со изборот и примената на соодветни
маркетинг-комуникациски инструменти, соодветни медиуми за комуникација, како и одлуки во врска со
пораката.
  • Поседува способности за презентирање на одлуките во врска комуникацијата со одделните групи јавност,
во врска со директната комуникациска порака и маркетинг-активностите преку е-маил врз основа на
систематизирани податоци за купувачите.
  • Демонстрира способност за презентирање на одлуките во врска со маркетингот преку социјални медиуми
и маркетингот преку содржина за различни медиуми.
Вештини за учење:
  • Ги препознава сопствените интереси во областа на маркетингот воопшто и на маркетинг на услуги, како во
областа на однесувањето на потрошувачите и успешно се стекнува со нови знаење и вештини.
  • Демонстрира способност за критичка оцена на планираните маркетинг-активности, маркетинг-стратегии
и очекуваните и планираните маркетинг-резултати и нуди оригинални решенија и предлози во врска со
маркетинг-стратегијата и тактиката.
  • Демонстрира способност за критичка оцена на презентираните идеи и методи, нуди оригинални решенија
и успешно се справува со секоја поставена задача.
  • Демонстрира способност за критичка оцена на маркетинг-активностите во врска со производот, цената,
дистрибуцијата и маркетинг-комуникациите како инструменти на маркетингот, нуди оригинални решенија и
успешно се справува со секоја поставена задача во врска со маркетинг-миксот.
  • Демонстрира способност за критичка оцена на комуникациите со одделните групи јавност, како и за
маркетинг–активностите врз основа на податоците за купувачите, нуди оригинални решенија и успешно се
справува со секоја поставена задача во различни теми од областа на комуникациите.
  • Демонстрира способност за критичка оцена на одлуките во врска со маркетингот преку социјални медиуми
како интегрален дел на дигиталниот маркетинг.• Демонстрира способност за критичка оцена на креативните решенија за различни медиуми и на
активностите во врска со маркетингот на содржина.
Квалификација која се стекнува: Дипломиран економист на департманот Маркетинг.

КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
ECN 110Основи на економијатаПрв607.5
ACC 110Основи на сметководствоПрв427.5
MST 110Математика за економистиПрв427.5
Изборен наставен предметПрв4 / 62 / 07.5
EBU 110Основи на е-бизнисВтор427.5
INT 110Трговско правоВтор427.5
MST 120Статистика за бизнис и економијаВтор427.5
Изборен наставен предметВтор447162/07.5
КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
МКТ 210Основи на маркетингТрети427.5
МКТ 220Однесување на потрошувачитеТрети427.5
MGT 210Основи на менаџментТрети607.5
Изборен наставен предмет Трети4 / 62 / 07.5
МКТ 230Управување со маркетинг каналиЧетврти427.5
МКТ 240Интегрирани-маркетинг комуникацииЧетврти427.5
MGT 430Бизнис комуникацииЧетврти427.5
Изборен наставен предметЧетврти4 / 62/07.5
КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
МКТ 310Маркетинг-менаџментПетти427.5
МКТ 320Управување со иновации и производПетти427.5
МКТ 330Маркетинг-истражувањеПетти427.5
Изборен наставен предметПетти4 / 62 / 07.5
МКТ 340Маркетинг на услугиШести427.5
МКТ 350Политика на цениШести427.5
EBU 220Дигитален маркетингШести427.5
Изборен наставен предметШести4 / 62/07.5
КодНазив на наставниот предметСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
MKT 410Меѓународен маркетингСедми427.5
MGT 390Финансиски менаџментСедми607.5
EBU 320Бизнис логистикаСедми427.5
Изборен наставен предметСедми4 / 62 / 07.5
MKT 420Креативност и маркетинг на содржинаОсми427.5
MKT 430Аналитика на социјални медиумиОсми427.5
MKT 440Маркетинг преку социјални медиумиОсми427.5
Изборен наставен предмет Осми4 / 62/07.5
DIPL5000Дипломски трудОсми3.0**

КодНазив на предметотСеместарНеделен фонд
на часови
ЕКТС
ПВ
ПРВА ГОДИНА
MGT 120Бизнис етикаПрв607.5
INT 120Деловен англиски јазикПрв427.5
ECN 120Вовед во економија
на животната средина
Втор607.5
MGT 130Организациско однесување Втор427.5
ВТОРА ГОДИНА
EBU 210Дигитална економијаТрети427.5
ECN 240Економика на МакедонијаТрети607.5
FIN 230Јавни финансииТрети607.5
MGT 240Менаџмент на човечки ресурсиТрети427.5
ECN 220 МикроекономијаТрети607.5
MST 250Статистичка контрола на квалитет Трети427.5
ACC 210Финансиско сметководствоТрети427.5
ECN 270Бихевиористичка економија
(Економија и психологија)
Четврти607.5
EBU 240Дигитални иновации Четврти427.5
MST 210Економска статистикаЧетврти427.5
EBU 230Информациони технологии Четврти427.5
INT 210Меѓународна економијаЧетврти607.5
INT 220Меѓународни организации
и интеграции
Четврти427.5
MGT 260Менаџерско одлучување
и решавање на проблеми
Четврти607.5
MGT 230Менаџмент на мал бизнисЧетврти607.5
MST 220Основи на бизнис аналитикаЧетврти427.5
FIN 220Пари и банкарствоЧетврти607.5
MGT 250Проект менаџмент Четврти427.5
ACC 220Управувачко сметководство 1Четврти427.5
FIN 210Финансиски пазари
и институции
Четврти607.5
ТРЕТА ГОДИНА
EBU 310Бази на податоци за бизнисПетти427.5
INT 310Европски економски интеграцииПетти607.5
ECN 330Економетрија Петти427.5
ECN 310 Економија на инвестицииПетти607.5
ECN 320Економски раст и развојПетти607.5
FIN 310Меѓународни финансииПетти607.5
MGT 320Менаџмент информациони системиПетти607.5
INT 340Надворешна трговијаПетти607.5
MGT 310Стратегиски менаџментПетти607.5
MST 310Анализа на временски серииШести427.5
MGT 330Бизнис планирање
и претприемништво
Шести427.5
INT 320Внатрешен пазар на ЕУШести607.5
EBU 330Дизајн и развој на вебШести427.5
ECN 391Економија на иновацииШести607.5
EBU 340Менаџмент на бизнис процеси Шести427.5
MGT 340Менаџмент на перформансиШести427.5
EBU 350Програмирање на
бизнис апликации
Шести427.5
ECN 350Развој на економската мислаШести607.5
ACC 330Ревизија Шести427.5
FIN 320Хартии од вредност
и портфолио менаџмент
Шести607.5
ЧЕТВРТА ГОДИНА
EBU 440Аналитика на бизнис податоциСедми427.5
FIN 410Банкарски менаџментСедми607.5
EBU 410ЕРП системиСедми427.5
ECN 460Индустриска политикаСедми607.5
MST 420Квантитативни методи во финансииСедми427.5
MGT 470Меѓународен менаџментСедми427.5
INT 410Меѓународен транспорт и логистикаСедми607.5
MGT 420Оперативен менаџментСедми607.5
MGT 450Операциони истражувања
и машинско учење за менаџмент
Седми607.5
EBU 430Системска анализа и дизајн
на информациски системи
Седми427.5
MKT 450Современи теми од комуникацииОсми427.5
ACC 420Анализа на финансиски извештаиОсми427.5
ECN 410Државна регулација на бизнисот Осми427.5
EBU 450Е-бизнис дистрибутивни каналиОсми427.5
FIN 450Избрани теми од финансии Осми427.5
ACC 430Интерна ревизијаОсми427.5
INT 420Меѓународно трговско правоОсми427.5
MGT 410Менаџмент во осигурувањеОсми427.5
EBU 420Менаџмент на односи со потрошувачиОсми427.5
MGT 440Менаџмент на промениОсми427.5
INT 430Монетарна и фискална политика во ЕУОсми607.5
ECN 450Применета економетрија Осми427.5
FIN 440Применети финансии со ЕкселОсми607.5
MST 430Финансиска и актуарска математикаОсми427.5

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.