iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

International Trade Programme

Head of Chair: Prof. Katerina Toshevska Trpchevska, PhD

Secretary of Chair: Assist. Ljuben Kocev, MSc

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.